nấm lim xanh, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền tác giả, đăng ký mã số mã vạch, đăng ký logo, rèm cửa, thoitrangdoi.net, tai game dien thoai, rèm gỗ, giàn phơi thông minh, tai zalo, áo phông đôi, áo sơ mi đôi
18:44 ICT Thứ tư, 23/04/2014
Chào mừng các bạn đến website trường mầm non tựu liệt xã tam hiệp

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 963

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19707

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 307984

Đăng nhập thành viên

Trang chủ » Tin Tức » Thư viện

Sở giáo dục và đào tạo

Một số kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao trong trường mầm non

Thứ hai - 27/02/2012 16:42
                                                  ĐẶT VẤN ĐỀ
 
     Hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao (VN, TDTT) luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Bởi đây là hoạt động khơi nguồn cho những sáng tạo nghệ thuật, đồng thời nó tạo cho con người những nhận thức thẩm mĩ, biết yêu quí cái đẹp, biết sống độ lượng hơn với con người và trên tất cả là biết hoàn thiện nhân cách của mình. Và vận động là sức khỏe, là sự sống. Văn nghệ, Thể dục thể thao mang lại sự phát triển hài hòa của một cá thể : “Trong sạch về mặt đạo đức, phong phú về mặt tinh thần, hoàn thiện về mặt thể chất”.
        Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nói chung, xây dựng trường học văn hóa nói riêng, hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao có vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế chứng minh, làm tốt các hoạt động VN, TDTT trong trường mầm non sẽ tạo được một tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết, hăng say trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và gắn bó hết mình với nhà trường. Tham gia vào các hoạt động đó sẽ giúp ta quên hết mệt mỏi, căng thẳng, để tận hưởng những giờ phút giải trí thư giãn, giúp tâm hồn thoải mái, giữ cơ thể trẻ, đẹp, khỏe mạnh, cân đối.
         Đối với trẻ, hoạt động VN, TDTT sẽ tạo cho trẻ niềm hứng thú, say mê, yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè, yêu cô giáo, thích  được đến trường, đến lớp. Tham gia vào các hoạt động này sẽ giúp trẻ mạnh dạn, tự tin hơn. Từ đó rèn luyện kỹ năng sống, kĩ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống, thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội,  thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân cho trẻ.
       Không chỉ có vậy, xây dựng tốt các hoạt động VN, TDTT trong trường Mầm non chính là biện pháp tuyên truyền vô cùng hữu hiệu giữa nhà trường và phụ huynh, giữa nhà trường và các ban ngành địa phương nhằm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút được nhiều phụ huynh đưa con đến học tại trường.
       Nhìn nhận vai trò quan trọng đó, trong nhiều năm qua, trường mầm non Tựu Liệt xã Tam Hiệp chúng tôi luôn đề cao các hoạt động này, đã xem đó là mục tiêu quan trọng góp phần giáo dục toàn diện nhân cách học sinh và tạo dựng bầu không khí thân thiện trong đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên của nhà trường.
      Tuy nhiên, các hoạt động VN, TDTT của trường tôi trong những năm qua chưa thực sự đạt được kết quả cao, chưa phát huy hết được tác dụng và vai trò to lớn.
      Là một hiệu phó được phân công phụ trách chuyên môn và toàn bộ các hoạt động VN, TDTT trong nhà trường, tôi luôn xác định để chất lượng giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất thì song song với việc làm tốt công tác chuyên môn, các hoạt động VN, TDTT cũng phải được chú trọng và thực hiện thật tốt.
   Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã chọn đề tài “Một số kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao trong trường mầm non.
 
 
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
      Cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Bé chăm ngoan” là một  cuộc vận động lớn, có nhiều ý nghĩa, thiết thực thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô trong thời kỳ 2001-2010, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thời kỳ mới, Chỉ thị 40 của Ban bí thư TƯ Đảng về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
      Việc tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường cũng chính là một tiêu chuẩn của “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực –Học sinh thanh lịch”. Thực hiện tốt các hoạt động này là chúng ta đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí, sống đẹp, trong sáng, lành mạnh, luôn yêu nghề, yêu trẻ, yêu cuộc sống, mạnh khỏe, nhanh nhẹn, linh hoạt trong công việc. Tạo nên được một thế hệ măng non mạnh khỏe, hoạt bát, tự tin, luôn vui vẻ, yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè, thầy cô giáo và có cách ứng xử văn minh, lịch sự.
      Chính vì vậy người quản lý trong nhà trường phải thực sự linh hoạt năng động, sáng tạo khi tổ chức thực hiện các hoạt động VN, TDTT này để tìm ra những biện pháp chỉ đạo khoa học, hợp lý nhất. Có như vậy thì mới có thể đạt được những mục đích, tiêu chuẩn đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Do đó những “Kinh nghiệm tổ chưc, chỉ đạo tốt các hoạt động Văn nghệ, thể dục thể thao trong trường mầm non” là vô cùng quan trọng và cấp thiết để đáp ứng được nhu cầu phát triển của thời đại trong giai đoạn hiện nay.
II. CƠ SỞ THỰC TIẾN:
 1. Đặc điểm chung:
  • Tr­êng MÇm non Tùu LiÖt x· Tam HiÖp tiÒn th©n lµ tr­êng MÇm non x· Tam HiÖp lµ mét tr­êng ven ®«, gi¸p ranh víi Ph­êng Hoµng LiÖt - QuËn Hoµng Mai -  Hµ Néi. Tr­êng cã 1 khu, tæng sè diÖn tÝch ®Êt lµ 3. 669m2 ®­îc x©y dùng 2 tÇng víi 09 phßng häc vµ c«ng tr×nh vÖ sinh khÐp kÝn, ®Çy ®ñ c¸c phßng chøc n¨ng, nhµ bÕp 1 chiÒu.
  • Tæng sè trÎ tõ 0-5 tuæi cã 274 ch¸u. Tr­êng ®· huy ®éng c¸c ch¸u ra líp, më d¹y  09 líp MG - NT. Tæng sè häc sinh ra líp lµ 445/274 ch¸u = 161%.
  • Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng lµ 38 ®ång chÝ. §¶ng viªn cã 14/38 ®ång chÝ = 36,8%.
  • §êi sèng nh©n d©n trong x· 2/3 sèng b»ng nghÒ n«ng.
 
     2) ThuËn lîi:
 • §­îc sù quan t©m nhiÖt t×nh chØ ®¹o cña l·nh ®¹o UBND, Së GD & §T Hµ Néi, UBND HuyÖn, phßng GD & §T huyÖn Thanh Tr×, UBND x·, ban l·nh ®¹o th«n x· Tam HiÖp ®Çu t­ kinh phÝ,  hç trî x©y dùng c¬ së vËt chÊt nhµ tr­êng, ®Çu t­ kinh phÝ trªn 13 tû ®ång x©y míi tr­êng mÇm non Tùu LiÖt víi 9 phßng häc vµ ®Çy ®ñ c¸c phßng chøc n¨ng, hiÖu bé, c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, tr­êng ®­îc c«ng nhËn tr­êng ChuÈn Quèc Gia møc ®é I n¨m 2009.
 • §a sè phô huynh trong tr­êng nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ tÇm quan träng cña viÖc ®­a con ®Õn tr­êng häc ®· ®Çu t­ kinh phÝ x©y dùng c¬ së vËt chÊt.
 • §éi ngò gi¸o viªn trÎ, khoÎ, yªu nghÒ, mÕn trÎ, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c vµ 100% c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn ®Òu cã tr×nh ®é chuyªn m«n ®¹t chuÈn trë lªn.
 • Trường có 1 phòng năng khiếu rộng 70m2 để tổ chức cho trẻ học các môn năng khiếu và tập luyện các hoạt động Văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Trường đã đầu tư được 08 chiếc đàn Oocgan phục vụ cho trẻ học tập, bồi dưỡng năng khiếu về âm nhạc.
 • Trường cũng đầu tư đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho hoạt động Thể dục thể thao trong nhà trường.
     3) Khã kh¨n:
 • C¬ së vËt chÊt cßn thiÕu phßng häc, häc sinh ra líp ®«ng.
 • Trang thiÕt bÞ phôc vô cho ch­¬ng tr×nh ®æi míi cho trÎ tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin cßn h¹n chÕ, ch­a cã đàn Oocgan phôc vô cho gi¸o viªn vµ häc sinh ở từng lớp.
 • Đủ định biên cô/trẻ nên việc sắp xếp thời gian tập luyện VN, TDTT khó khăn.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao:
* Cách thực hiện
- Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào nhiệm vụ năm học của Huyện, của trường đề ra, tôi đã xây dựng lịch trình tổ chức các hoạt động VN, TDTT cho cả năm học và đã được thông qua tập thể Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên trong toàn trường.
Cụ thể như sau:
TT Công việc trọng tâm Người thực hiện Thời gian tổ chức
1 Khai giảng năm học mới BGH, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường. Ngày 05/09/2010
2 Liên hoan các trò chơi dân gian và hát dân ca. BGH, GV, học sinh tham gia liên hoan. Tháng 09/2010
3 Tổ chức Tết trung thu cho các cháu BGH, BCH công đoàn, GV, NV, Hội CMHS và HS toàn trường. Ngày 22/9/2010
(15/8 âm lịch)
4 Tham gia dự thi hội thao ngành GD & ĐT Huyện Thanh Trì. BGH, BCH công đoàn, các đ/c GV, NV tham gia dự thi. Ngày 06/11/2010
5 Tổ chức Lễ đón nhận bằng chuẩn Quốc gia và kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. BGH, BCH công đoàn, các đ/c GV, NV toàn trường.  Ngày 16/11/2010
6 Tổ chức Noel và đón chào năm mới. BGH, BCH công đoàn, GV, NV, Hội CMHS và HS toàn trường.  
Ngày 24/12/2010
7 Tham gia thi tài năng duyên dáng. BGH, BCH công đoàn, giáo viên tham gia thi.  
Tháng 02/2011
 
8 Tổ chức kỉ niệm ngày 08/03/2011. BGH, BCH CĐ, GV, NV, CLB các ông chồng. Ngày 06/03/2011
9 Tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng cấp Huyện. BGH, GV, NV, HS tham gia dự thi. Ngày 12/03/2011
 
10 Tham gia thi hội khỏe măng non cấp Huyện. BGH, GV, NV, HS tham gia dự thi. Ngày 29/04/2011
11 Tổng kết năm học. BGH, BCH công đoàn, GV, NV, Hội CMHS và HS toàn trường. Ngày 27/05/2011
* Kết quả:
    Ngay từ đầu năm học, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế đã giúp tôi không bị động trong công việc. Với kế hoạch rõ ràng cho từng hoạt động, từng thời điểm, từng biện pháp thực hiện các hoạt động VN, TDTT nên rất thuận lợi cho việc tổ chức và chỉ đạo thực hiện của tôi.
2. Phát động phong trào Văn nghệ, Thể dục thể thao trong tập thể giáo viên, nhân viên toàn trường:
      Hoạt động VN, TDTT trong nhà trường có phát triển hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ, sự nhiệt tình hưởng ứng tham gia của tập thể giáo viên – nhân viên trong trường. Vì thế người Quản lý cũng là người tổ chức cần thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê Văn nghệ - Thể thao vào trong lòng mỗi người giáo viên – nhân viên trong toàn trường.
 * Cách thực hiện:
  - Để làm được điều này tôi thiết nghĩ mình cần phải hòa đồng, thân thiện với các chị em đồng nghiệp, phải được chị em tin tưởng, quý mến thì việc gì mình đưa ra cũng sẽ dễ dàng được mọi người đồng tình ủng hộ. Bởi vậy, tôi luôn gần gũi, tâm sự, chia sẻ công việc cũng như những tình cảm trong đời sống riêng tư với các chị em đồng nghiệp bất cứ khi nào có điều kiện. Nhờ đó giúp tôi nắm được những tâm tư nguyện vọng, tình cảm của mọi người. Giữa chúng tôi không còn khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới nữa. Mọi người sống thân thiện, chan hòa, cởi mở lòng mình với nhau. Và đó chính là chìa khóa cho mọi sự thành công.
- Là giáo viên Mầm non nên tập thể Giáo viên, nhân viên trường tôi đều là nữ (trừ đ/c bảo vệ), lại đa phần còn rất trẻ, rất sôi nổi, nhiệt tình nên vấn đề ca hát, thể thao, làm đẹp luôn là đề tài nóng bỏng trong tất cả các cuộc thảo luận. Nắm được đặc điểm đó, tôi đã khai thác triệt để. Bản thân tôi cũng rất thích làm đẹp. Tôi tham gia lớp thể dục Erobic ở nhà văn hóa của Huyện. tôi đã tâm sự và động viên chị em cùng tham gia tập luyện. Thật bất ngờ, mọi người rất hào hứng và đã có 05 cô giáo đã tham gia lớp thể dục Erobic cùng tôi. Vậy là bước đầu tôi đã thành công khi phát động phong trào luyện tập thể thao trong tập thể giáo viên, nhân viên của trường.
- Cách đây 2 năm, tôi còn tham gia học khiêu vũ thể thao cũng tại nhà văn hóa huyện. Và hè năm 2009, tôi được đi tập huấn 04 ngày tại nhà thi đấu TDTT quận Tây Hồ. Với lợi thế đó, tôi đã về trường động viên chị em cùng học khiêu vũ cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, cân đối. Và đã được các chị em nhiệt tình hưởng ứng. Ban đầu mọi người còn dụt dè, e ngại. Vì đây là một môn thể thao không mới nhưng lại là môn thể thao mà lần đầu tiên mọi người được làm quen. Tôi đã nhiệt tình chỉ bảo, cầm tay, dạy từng bước nhảy cơ bản, động viên chị em tập luyện. Dần dần mọi người cảm thấy thích thú, thấy thực sự đam mê.
      Và niềm đam mê đó còn được cô giáo vũ Thị Ánh Sao đưa vào trong tiết dạy để dạy trẻ. Với bài hát “Những con mắt ngã tư”, cô vừa hát vừa nhảy điệu “Cha cha cha” cho các cháu xem. Cô còn dạy trẻ nhảy điệu cha cha cha cùng cô biểu diễn bài hát này. Và sự đam mê đó đã giúp cô sao giành giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố trong năm học 2010 – 2011 này.
- Ngoài ra, Ban giám hiệu kết hợp với công đoàn nhà trường tổ chức các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao cho Giáo viên, nhân viên được tham gia:
+ Trong các hội nghị của nhà trường đều có chương trình văn nghệ đầu giờ để ổn định tổ chức, tạo điều kiện cho giáo viên nhân viên được thể hiện giọng hát của mình như: Hội nghị cán bộ - giáo viên – nhân viên đầu năm học, Đại hội Công đoàn, Đại hội chi đoàn…
+ Đầu năm mới, ngày mùng 06 Tết Nguyên Đán, nhà trường tổ chức buổi họp mặt đầu xuân. Trong buổi họp mặt đó, chúng tôi đã tổ chức hái hoa dân chủ với những câu hỏi, những yêu cầu rất thú vị: Bạn hãy hát một bài hát về…mà bạn thích; phổ thơ thành nhạc; hay yêu cầu làm thơ…Với những yêu cầu nào chúng tôi đều có quà tặng kỉ niệm người chơi. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, mọi người cảm thấy rất phấn khởi và hăng hái tham gia.
+ Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức gặp mặt CLB các ông chồng của trường vào ngày 08/03 và ngày 30/04 hàng năm. Trong buổi họp mặt đó, chúng tôi tổ chức chủ yếu là giao lưu văn nghệ, thi hát đối đáp, khiêu vũ và chơi các trò chơi. Đây là dịp để giáo viên, nhân viên trong trường được thỏa sức vui chơi, được hát, được nhảy, được thể hiện với các đức lang quân của mình nên được mọi người nhiệt tình hưởng ứng. Và sau mỗi phần thi chúng tôi đều tặng người chơi 1 món quà làm kỷ niệm.
+ Thành lập Câu lạc bộ khiêu vũ (Vào 02 buổi chiều thứ 6 trong tháng).
* Kết quả:
        Thật tuyệt vời khi nói đến thành công mang lại. Cứ sau mỗi lần tổ chức các hoạt đông đó, chúng tôi lại phát hiện được những sáng tạo nghệ thuật đến bất ngờ của đội ngũ. Cũng sau mỗi lần tổ chức, dư âm của nó bao giờ cũng đọng lại dù thời gian cứ trôi đi. Và cũng chỉ khi đó chúng ta mới càng hiểu hơn về giá trị của Văn nghệ, của Thể dục thể thao, mới thấy VN, TDTT đã tác động mạnh mẽ đến con người như thế nào trong cuộc sống. Nó đã thực sự trở thành niềm đam mê không thể thiếu trong mỗi giáo viên, nhân viên trường tôi. Ở bất kỳ hoạt động VN, TDTT nào khi nhà trường tổ chức đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, hăng hái tham gia của đông đảo giáo viên, nhân viên trong trường. Nhờ đó đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, nhất trí, cùng quyết tâm thực hiện tốt các hoạt động VN, TDTT. Đó chính là động lực, là yếu tố quyết định để đưa các phong trào VN, TDTT của nhà trường đạt kết quả cao nhất.

Cô giáo Vũ Ánh Sao cùng các cháu lớp MGL A1 nhảy Cha cha cha trong giờ học GDAN dự thi GV dạy giỏi cấp Huyện năm học 2010 – 2011.

 
Giáo viên tham gia chơi  trò chơi tại cuộc họp mặt CLB ông chồng
trong ngày 08/03/2011.
 

 
Giáo viên nhận phần thưởng sau khi tham gia chơi  trò chơi “Thi hát đối đáp” tại hội nghị họp mặt CLB ông chồng lần thứ 7  ngày 30/04/2011.
3. Tổ chức, chỉ đạo tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường :
3.1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tham gia hoạt động:
      Trong bất cứ hoạt động VHVN, TDTT nào, người quản lý dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể một mình làm được tất cả các công việc để tổ chức nên hoạt động đó. Mà yêu cầu cần phải có sự phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân đảm nhiệm từng khâu của công việc. Để việc tổ chức các hoạt động cũng như để tham gia dự thi các phong trào đạt kết quả cao thì người quản lý cần phải có sự phân công hợp lý, khoa học, phù hợp với nội dung hoạt động, với năng lực của từng người.
* Cách thực hiện:
    -   Phân công tổ chức các hoạt động VN trong nhà trường (Tổ chức ngày hội, ngày lễ):
+ Đ/c phụ trách tuyên truyền.
+ Đ/c phụ trách tổ chức.
+ Đ/c phụ trách cơ sở vật chất.
+ Đ/c phụ trách trang trí.
+ Đ/c phụ trách xây dựng  và dẫn chương trình.
+ Đ/c phụ trách các tiết mục văn nghệ.
Ví dụ:  
- Tổ chức ngày khai giảng năm học mới:
       Tuỳ theo năng lực của từng đ/c GV. NV trong trường, tôi phân công công việc sao cho phù hợp nhất, có mảng chỉ cần cá nhân, có mảng lại phải cần cả 1 nhóm:
 
TT
Họ và tên Nhiệm vụ
1 BGH nhà trường Phụ trách chung
2  Đ/c An Thị Bích Đào - HPCM Phụ trách xây dựng chương trình
3 Đ/c An Thị Bích Đào - HPCM
Đ/c Vũ Thị Ánh Sao  - CTCĐ
Dẫn chương trình (Phần lễ)
4                                            
Đ/c Vũ Thị Ánh Sao – Lớp A1
  Đ/c An Thị Bích Đào   - HPCM                                          
  Đ/c Nguyễn T.Tuyết Mai – Lớp C1
Dẫn chương trình văn nghệ Phần hội)
- Dẫn các tiết mục VN.
- Vai Heo mập.
- Vai Thỏ Láu.
5 Đ/cVũ Thị Thanh Hà
Đ/c Trình Minh Phú
Đ/c Khúc Thị Phương 
Đ/c Nguyễn Thị Hạnh 
Đ/c Lưu Thị Liên…
Dẫn cháu diễu hành: mỗi lớp 20 cháu
6    Đ/c Trần Thị Thanh Nga
Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hằng
Đ/c Lưu Hải Yến
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai. 
Phụ trách các tiết mục văn nghệ.
7 BGH, các đ/c trong tổ nuôi, tổ hành chính và đ/c Trần Thị Thanh Hoa, đ/c Bùi Thanh Hương. Phụ trách đón và tiếp khách
8 Đ/c Trần Thị Thanh Nga
Đ/c Khúc Thị Phương.
Nhận và bê lẵng hoa
9 Đ/c Nguyễn Tiến Đức và đ/c Nguyễn Văn Lĩnh - Nhân viên bảo vệ nhà trường. Phụ trách kê sân khấu, căng phông bạt, căng dù che nắng, trang trí cờ hoa
10 Mỗi lớp cử 1 giáo viên. Trang trí sân khấu
11 Toàn bộ giáo viên nhân viên trong trường. Chuẩn bị kê bàn ghế tiếp đại biểu,
ghế học sinh
12 Đ/c Nguyễn Văn Lĩnh Chuẩn bị loa đài, đĩa nhạc
- Phân công tham gia các hội thi:
+ Giáo viên, nhân viên học sinh tham gia dự thi.
+  Đ/c phụ trách chung hội thi đó.
+ Đ/c phụ trách rèn cháu.
+ Đ/c phụ trách trang phục dự thi.
+ Phụ trách nhạc, loa đài.
Ví dụ:
- Hội thao ngành GD & ĐT Huyện Thanh Trì: phân công các đ/c tham gia dự thi các môn như sau:
TT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Đ/c Nguyễn Tiến Đức Thi môn cờ tường.
2 Đ/c Trình Minh Phú Thi môn cờ vua.
3 Đ/c Trần Thị Thanh Nga Thi môn  cầu lông.
4 Đ/c An Thị Bích Đào
Đ/c Vũ Thị Ánh Sao.
Phụ trách chung
 
- Hội thi giai điệu tuổi hồng:
TT Họ và tên Nhiệm vụ
1 Đ/c An Thị Bích Đào
Đ/c Vũ Thị Ánh Sao
Đ/c Trần Thị Thanh Nga.
Chọn cháu dự thi
2 Đ/c Vũ Thị Ánh Sao
Đ/c Trần Thị Thanh Nga
Đ/c Nguyễn Thị Thuý Hằng
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Mai. 
Rèn các cháu
3 Đ/c An Thị Bích Đào
Đ/c Trình Thị Thu Hà.
Phụ trách trang phục, dụng cụ biểu diễn  cho các cháu
 
- Sau khi tổ chức các hoạt động đó, BGH chúng tôi đều họp hội đồng SP nhà trường để đánh giá kết quả hoạt động và đánh giá nhận xét công việc của từng đ/c GV, NV hoàn thành đến mức độ nào? để làm căn cứ đánh giá GV, NV cuối năm học.
* Kết quả: Căn cứ vào khả năng của từng người, BGH đã có sự phân công, phân nhiệm  hợp lý, khoa học, mỗi người mỗi việc giúp các đ/c giáo viên nhân viên biết được những công việc và nhiệm vụ mình cần phải làm, từ đó có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó mà không ỷ lại được vào ai cả. Nhờ vậy mà tinh thần trách nhiệm của GV, NV nâng lên rõ rệt, thu được hiệu quả công việc rất cao. Qua đó, BGH nhà trường cũng đánh giá được năng lực, trách nhiệm của từng thành viên trong trường để ngày càng có được sự phân công hợp lý hơn ở các hoạt động tiếp theo.

 
Giáo viên, nhân viên được phân công thực hiện  vai chị Hằng Nga, chú Cuội, chú Tễu... khi tổ chức buổi lễ hội “Đêm rằm trung thu  của bé”
 

 
Cô Lưu Hải Yến và cô Vũ Ánh Sao được phân công dẫn chương trình Noel
 năm học 2010 - 2011.
 
3.2. Lựa chọn nội dung, hình thức, chủ đề cho các hoạt động:
     Chúng ta vẫn thường nói : “ Biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng”. Hiểu rõ được vấn đề đó nên Ban giám hiệu chúng tôi luôn xác định để tổ chức thành công các ngày hội, ngày lễ trong nhà trường cũng như để tham gia các hội thi đạt kết quả cao nhất thì việc lựa chọn chủ đề, nội dung và hình thức cho các hoạt động là vô cùng quan trọng, nó mang tính quyết định kết quả, sự thành công của mỗi hoạt động đó.
* Cách thực hiện:
- Mỗi khi tham gia một hội thi văn nghệ thể dục thể thao nào, dựa vào yêu cầu, nội dung và tiêu chí của hội thi đó, chúng tôi thành lập một ban cố vấn gồm Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn nhà trường, chi đoàn thanh niên và giáo viên phụ trách mảng Văn nghệ, Thể dục thể thao trong trường ngồi họp lại, cùng thảo luận , tìm ra những nội dung, hình thức, chủ đề dự thi phù hợp nhất với hội thi đó. Đặc biệt là phù hợp nhất với khả năng của đối tượng tham gia dự thi.
- Khi tổ chức các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao trong các ngày lễ, ngày hội trong trường, chúng tôi cũng rất chú trọng tới việc lựa chọn nội dung, chủ đề, hình thức tổ chức các hoạt động đó sao cho phù hợp với ý nghĩa, thời điểm và tính chất của ngày hội ngày lễ đó.
 
* Kết quả:
- Sau khi đã họp bàn thống nhất ý kiến, chúng tôi chọn chủ đề, nội dung, hình thức cho các hội thi và các ngày hội ngày lễ như sau:
+ Hội thao ngành GD & ĐT Huyện Thanh Trì: Chúng tôi đã lựa chọn đồng chí Nguyễn Tiến Đức – nhân viên bảo vệ của trường tham gia dự thi. Biết đ/c rất hay nghiên cứu sách hướng dẫn các thế trận hay khi chơi cờ tướng và biết đ/c thích chơi, có khả năng chơi cờ tường tốt hơn nên chúng tôi và đ/c đã quyết định chọn môn cờ tướng làm nội dung tham gia dự thi.
+ Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng lần thứ IV ngành GD & ĐT Huyện Thanh Trì ”: Phần thi năng khiếu: Tấu hài “Tiểu thư thời @”.  Phần thi trang phục tự chọn: Chúng tôi đã nhất trí chọn trang phục công sở làm trang phục tự chọn cho cô giáo Nga: quần âu màu đen (chất liệu co dãn), áo sơ mi màu trắng (chất liệu bằng lon Nhật) kết hợp với chiếc cà vạt xinh xắn màu đen chấm trắng vừa phù hợp với tính chất công việc lại vừa đẹp và lịch sự.
      Phần thi trình diễn áo dài: Sau khi đã đi rất nhiều cửa hàng, thử rất nhiều bộ áo dài khác nhau, cuối cùng chúng tôi đã chọn được bộ áo dài ưng ý màu đỏ bằng chất liệu chun co dãn với nhiều họa tiết nhẹ nhàng, rất đẹp và phù hợp với dáng người của cô giáo Nga. 

 
 Cô giáo Trần Thị Thanh Nga thể hiện phần thi năng khiếu với vở tấu hài "Tiểu thư thời @"dự thi cô giáo tài năng duyên dáng cấp học MN  Huyện Thanh Trì năm học 2010 - 2011.
 
 
+ Ở hội thi “Giai điệu tuổi hồng”: Các cháu phải tham gia thi 2 tiết mục: 1 tiết mục múa và 1 tiết mục hát. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 là chú trọng đưa các làn điệu dân ca và trò chơi dân gian vào giáo dục trẻ, đồng thời chủ đề của hội thi là nói về quê hương đất nước. Vì thế chúng tôi đã quyết định chọn bài múa dân gia “Cánh đồng tuổi thơ” và hát, múa phụ họa bài hát “Liên khúc đồng dao” để tham gia dự thi. 2 tiết mục này không những phù hợp với chủ đề của hội thi mà còn là những bài hát rất quen thuộc với trẻ nên trẻ thuộc rất nhanh và hát cũng chính xác hơn.

Tiết mục "Liên khúc đồng dao" đạt giải Nhất hội thi "Giai điệu tuổi hồng" ngành GD & ĐT Huyện Thanh Trì năm học 2010 - 2011.
+ Liên hoan các trò chơi dân gian và hát dân ca: căn cứ vào công văn hướng dẫn tổ chức liên hoan các trò chơi dân gian và hát dân ca cho trẻ của phòng GD & ĐT Huyện Thanh Trì, chúng tôi đã chọn chủ đề ca ngợi về quê hương Tam Hiệp, ca ngợi ngôi trường mầm non Tựu Liệt thân yêu và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội làm căn cứ để lựa chọn nội dung các bài hát dân ca tham gia liên hoan. Chúng tôi cùng bàn luận xem sẽ biểu diễn bao nhiêu bài hát khi tham gia liên hoan trong vòng 5 phút. Và chúng tôi đã nhất chí với số lượng bài hát là 03 bài.
       Sau đó, chúng tôi bắt tay vào việc sáng tác, cải biên, đặt lời mới cho 03 làn điệu dân ca theo chủ đề đã chọn để tham gia liên hoan: “ Lý dĩa bánh bò”, “ Lý cây bông”, “ Cây đa quán dốc ”.  Sau khi đã sáng tác xong rồi, chúng tôi quyết định không biểu diễn lần lượt từng bài mà xây dựng thành 1 kịch bản xuyên suốt trong vòng 05 phút cho trẻ vừa đóng kịch vừa biểu diễn các làn điệu dân ca đó sẽ  hấp dẫn, đặc sắc hơn.
+ Với chủ đề ngày khai giảng năm học mới: Chúng tôi lựa chọn những tiết mục văn nghệ có nội dung nói về ngày khai trường, về trường, về lớp, về cô giáo và bạn bè của trẻ như: Cô và trẻ hát múa bài “Ngày đầu tiên đi học”, Cô hát “Mùa xuân cô mẫu giáo”, Đóng kịch dân gian với các làn điệu dân ca nói về trường MN Tựu Liệt, Trẻ múa “Vo gạo thổi cơm”, cô múa “Sắc thu”. Đồng thời chúng tôi cũng chọn lựa một số câu đố và trò chơi dân gian để tổ chức cho trẻ chơi trong ngày khai giảng này.
    Nhưng nếu biểu diễn lần lượt từng tiết mục văn nghệ này  theo cách cổ truyền  sẽ rất nhàm chán và khô khan. Để gây được sự hấp dẫn, độc đáo tạo cho trẻ ấn tượng khó quên về buổi lễ khai giảng này, chúng tôi đã cùng suy ngẫm và quyết định tổ chức chương trình văn nghệ này dưới hình thức giống với chương trình “Chúc bé ngủ ngon” trên Tivi của đài Truyền hình trung ương VTV3. Như phần trên tôi đã trình bầy: sẽ có 03 cô giáo đảm nhận phần này: 1 cô dẫn chương trình, 1 cô đóng làm Thỏ láu và 1 cô đóng làm Heo mập để vừa dẫn chương trình vừa trò chuyện, giao lưu cùng với trẻ. Nhờ vậy mà chương trình sẽ không buồn chán, khiến trẻ cảm thấy đây thực sự là một ngày hội không thể quên trong tâm trí của trẻ.

Thỏ Láu, Heo mập  và các cháu MGL 5 tuổi biểu diễn vở ca kịch dân gian trong buổi lễ khai giảng năm học 2010 - 2011.
 
+ Lễ Noel và đón chào năm mới: tôi lựa chọn những tiết mục văn nghệ nói về ngày lễ Noel, về năm mới: Hát "Tiếng chuông ngân", Múa: “ Less Chistmast marry", Merrychistmast And Happynewyear!...  Và để hấp dẫn trẻ tôi cũng phân công giáo viên đóng các vai : ông già Noel và công chúa Tuyết  dẫn chương trình văn nghệ để thu hút trẻ hơn.

Cô giáo Tuyết Mai cùng các cháu MGL 5 tuổi biểu diễn bài "Đi tìm chúa tôi"trong buổi lễ đón chào Noel và năm mới 2011.
+ Tết Trung thu: Chúng tôi chọn các bài hát nói về đêm Trung thu: Chiếc đèn ông Sao, Rước đèn dưới ánh trăng, Múa sư tử… 
Và để gây được ấn tượng với trẻ, tôi cũng phân công 2 cô dẫn chương trình là Hằng Nga và chú Cuội.
 

Tiết mục múa "Chiếc đèn ông Sao" do các cháu MGL 5 tuổi biểu diễn trong ngày hội Trung thu của bé  năm học 2010 - 2011.
 
+ Lễ đón bằng chuẩn Quốc gia: chọn các bài “Việt Nam gấm hoa”, “Mùa xuân cô Mẫu giáo”, Múa “Duyên dáng Việt Nam”….
 

Các cô giáo  biểu diễn tiết mục "Việt Nam gấm hoa" trong buổi lễ đón nhận bằng chuẩn Quốc gia và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2010.
       Qua việc lựa chọn chủ đề, nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động, các hội thi, các chương trình lễ hội cô thÓ, râ rµng, cã khoa häc, hiệu quả nhằm nâng cao chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng Văn nghệ, Thể dục thể thao trong nhà trường, t¹o ®­îc kh«ng khÝ vui t­¬i phÊn khëi trong toµn tr­êng ®ång thêi t¹o ®­îc niÒm tin yªu víi phô huynh häc sinh khi göi con em vµo tr­êng.
3.3. Bồi dưỡng và đôn đốc, quản lý chỉ đạo học sinh, giáo viên tập luyện VN, TDTT:
     Sau khi đã phân công và xác định nội dung của các hoạt động xong rồi thì việc làm vô cùng quan trọng tiếp theo đó là phải bồi dưỡng giáo viên học sinh tham gia các hoạt động đó. Bởi không có một công việc nào, một bài múa nào hay một bài đồng diễn thể dục nào tự nhiên mà đạt  kết quả cao được. Chúng ta phải có sự đầu tư cả về vËt chÊt, thời gian, công sức, chất lượng chuyên môn và cả sự tập luyện nữa.
* C¸ch thùc hiÖn:
- ChØ ®¹o gi¸o viªn båi d­ìng, rÌn kü n¨ng cho c¸c ch¸u vµo 9h s¸ng vµ 15h15 phót c¸c buæi chiÒu trong tuÇn.
- Båi d­ìng kü n¨ng móa, h¸t, ®ãng kÞch cho gi¸o viªn, tËp c¸c tiÕt môc dù thi vµo 11h15 phót vµ 17h chiÒu hµng ngµy.
- T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ thêi gian cho c¸c ®ång chÝ tham gia héi thao ngµnh GD & §T HuyÖn Thanh Tr× tËp luyÖn, båi d­ìng n¨ng lùc chuyªn m«n ®Ó dù thi ®¹t kÕt qu¶ cao (Vào 16h các buổi chiều).
- Trang bÞ cho gi¸o viªn nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc lÔ héi cho trÎ trong tr­êng mÇm non th«ng qua kÕ ho¹ch n¨m häc cña nhµ tr­êng, qua c¸c buåi sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i tr­êng.
- Ngoµi ra, chóng t«i cßn chó träng cho viÖc chän gi¸o viªn tham gia dÉn ch­¬ng tr×nh cña buæi lÔ. Cô thÓ chän gi¸o viªn cã kh¶ n¨ng nãi vµ xö lý c¸c t×nh huèng nhanh nh¹y cuèn hót ®­îc sù chó ý cña trÎ. Sau ®ã t«i sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®ã tËp dÉn ch­¬ng tr×nh ®Ó n¾m b¾t ®­îc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña c« gi¸o vµ cã kÕ ho¹ch båi d­ìng thªm cho c« gi¸o vÒ nh÷ng mÆt c« ch­a thùc hiÖn ®­îc.
   - Đối với việc tập luyện của học sinh:
+ Trong suốt khoảng thời gian tập luyện các tiết mục văn nghệ để biểu diễn trong các ngày lễ hội cũng như để tham gia các hội thi, hàng ngày vào lúc 9h sáng, sau khi các cháu đã hoàn thành xong hoạt động học, tôi đôn đốc các cô giáo phụ trách văn nghệ cho cháu xuống phòng năng khiếu để tiếp tục tập luyện, rèn kỹ năng cho các cháu.
+ Thời gian đầu khi mới tập luyện, hôm nào tôi cũng xuống phòng tập trực tiếp rèn các cháu cùng các cô giáo. Nhờ vậy mà tôi đã nắm rõ được khả năng của từng cháu, phát hiện được những động tác chưa phù hợp, quá khó so với khả năng của cháu để chỉ đạo giáo viên thay đổi động tác đơn giản hơn mà cháu tập được nhưng không làm thay đổi nội dung của tiết mục.
+ Thời gian tiếp theo khi cả giáo viên và học sinh đã tập quen như 1 thói quen thường xuyên rồi thì sự giám sát giảm dần đi. Tôi ít xuống kiểm tra hơn, không cần kiểm tra thường xuyên hàng ngày nữa. Cách khoảng 1 - 2 ngày, sau khi đã kiểm tra dự giờ các lớp xong, tôi tranh thủ xuống kiểm tra xem tốc độ và hiệu quả tập luyện đến đâu rồi. Nếu còn vấn đề gì chưa ổn thì tôi nhắc nhở đội văn nghệ luôn.
+ Trong quá trình tập luyện, có cháu nào cảm thấy chán nản, mệt mỏi chúng tôi động viên, khuyến khích, khen ngợi cháu luôn để lấy lại niềm hứng thú, quyết tâm tập luyện cho cháu.
- Với việc tập luyện của giáo viên:
+ Bản thân tôi cũng là 1 thành viên trong đội văn nghệ của nhà trường nên rất thuận tiện cho tôi trong việc kiểm tra, giám sát này. Nếu là tiết mục văn nghệ mới chúng tôi chưa được làm quen thì đội văn nghệ chúng tôi sẽ ở lại trường sau giờ làm việc để cùng phá bài trong khoảng 4 - 5 buổi. Tất nhiên khi tập luyện cũng có 1 số đ/c xuống tập chậm, chưa đúng giờ, tôi nhắc nhở rút kinh nghiệm luôn cho những lần tập sau.
+ Khi đã thuộc hết cả bài biểu diễn rồi, vào mỗi buổi trưa, đúng 11h15 phút sau khi tổ chức cho trẻ ăn và ngủ trưa xong, tôi thường đôn đốc đội văn nghệ tranh thủ tập luyện trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giáo viên nào không trong đội văn nghệ thì ở lại lớp quản lý học sinh.
- Sau khi tổ chức một ngày lễ hội hay một hội thi nào bao giờ BGH chúng tôi cũng họp hội đồng sư phạm nhà trường để nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả cũng như cách tổ chức hoạt động đó. Sự đánh giá rút kinh nghiệm này có thể diễn ra ngay cuối giờ tổ chức ngày hội ngày lễ khi mọi việc đã hoàn tất nhưng cũng có thể là vào buổi họp Hội đồng Sư phạm nhà trường sau hội thi đó. Và đó thường là những lời cảm ơn, ghi nhận và biểu dương các đ/c cán bộ giáo viên, nhân viên đã được BGH nhà trường giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức và tham gia thực hiện các hoạt động VN, TDTT đó.
- Đồng thời chúng tôi còn kết hợp cùng Ban chấp hành CĐ nhà trường trích quỹ để làm phần thưởng tặng các đ/c giáo viên, nhân viên tham gia các hội thi do cấp trên tổ chức. Đó chỉ là những phần thưởng nhỏ thôi nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn khiến chị em phấn khởi vô cùng. Cụ thể: nhà trường đã trích 200.000 đồng và Công đoàn trích quỹ 100.000 đồng  cùng 1 bó hoa trị giá 100.000 nữa làm phần thưởng tặng đ/c Nguyễn Tiến Đức và đ/c Trần Thị Thanh Nga cũng như vậy. Riêng đ/c Nga tham gia 2 lần thi: cấp Huyện và cấp Thành phố nên được tuyên dương nhận phần thưởng 2 lần.
- Ngoài ra, BGH chúng tôi còn chấm công các ngày tập luyện của các đ/c tham gia dự thi, bồi dưỡng các cháu đi thi và tập luyện văn nghệ dự thi các cấp một cách cụ thể, đầy đủ, sát sao và bồi dưỡng trả công luyện tập cho giáo viên, nhân viên là 20.000 - 30.000đồng/buổi.
- Mỗi lần tổ chức ngày hội ngày lễ trong trường, BGH chúng tôi đều bồi dưỡng  công làm việc ngoài giờ cho mỗi đồng chí CB, GV, NV trong trường là 20.000 đồng/buổi.
- Đối với các cháu học sinh tham gia dự các hội thi cấp Huyện, Nhà trường mua tặng mỗi cháu 1 bộ quần áo cottong trị giá 75.000 đồng. Hàng ngày các cháu luyện tập, BGH hỗ trợ 50.000 đồng mua hoa quả, sữa…bồi dưỡng các cháu có sức khỏe để tập luyện.
* KÕt qu¶:  
     Qua biÖn ph¸p båi d­ìng cña BGH, gi¸o viªn ®· v÷ng vµng lªn rÊt nhiÒu, ®· linh ho¹t s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng VN, TDTT cho trÎ. §ång thêi viÖc tËp luyÖn, båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ, thÓ dôc... đều đặn cña gi¸o viªn vµ häc sinh ®· thu ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt tèt ®Ñp. Thực hiện nghiêm túc công việc kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, hiệu quả  đã giúp BGH chúng tôi nắm chắc được tất cả quá trình tập luyện chuẩn bị cho các hoạt động VN, TDTT của giáo viên và học sinh. Từ đó phát hiện ra những vấn đề còn vướng mắc để có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm chỉ đạo các hoạt động đó đạt được kết quả cao nhất, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ uy tÝn cho nhµ tr­êng.
    

Các cháu MGL 5 tuổi đang tập luyện  bài đông diễn dự thi
 "Hội khoẻ măng non" Huyện Thanh trì năm học 2010 - 2011.
 
 

Các cháu đang tập luyện tiết mục "Liên khúc đồng dao" tham gia hội thi
"Giai điệu tuổi hồng" Ngành GD Huyện Thanh Trì năm học 2010-2011.
 

 
Các cháu đang tập luyện trò chơi "Chuyền bóng" tham gia hội khoẻ măng non Huyện Thanh Trì năm học 2010 - 2011.
 
4. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động VN, TDTT đạt kết quả tốt:
* C¸ch thùc hiÖn:
- Cïng víi viÖc tù rµ so¸t toµn bé c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, ®å dïng, ®å ch¬i nhãm líp, sau khi chuÈn bÞ kÕt thóc n¨m häc cò, b¾t ®Çu vµo tuÇn I th¸ng 6, Ban gi¸m hiÖu chóng t«i trùc tiÕp kiÓm tra rµ so¸t c¸c trang thiÕt bÞ, ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô c¸c ho¹t ®éng V¨n nghÖ, TDTT còng nh­ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ¢m nh¹c, gi¸o dôc ThÓ chÊt trong nhµ tr­êng, ®¸nh gi¸ tµi s¶n xem cßn, háng, mÊt, thiÕu nh÷ng g× ®Ó nhµ tr­êng lªn kÕ ho¹ch ®Çu t­ mua s¾m bæ sung ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i chuÈn bÞ cho n¨m häc míi nh»m thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c ho¹t ®éng VN, TDTT trong nhµ tr­êng..
- C¨n cø trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng ®· kÕt hîp víi BGH tËp trung kinh phÝ ®Çu t­ mua s¾m mét sè ®å dïng sau:
+ Phßng n¨ng khiÕu ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ nh­ g­¬ng, dãng móa, trang phôc móa ®Çy ®ñ, 08 ®µn Oocgan.
+ Mua bæ sung loa ®µi, ©m ly phôc vô giê thÓ dôc buæi s¸ng vµ  phßng n¨ng khiÕu cña nhµ tr­êng.
+ Mua 1 chiÕc dï chèng n¾ng réng 20m2 trÞ gi¸ 26.000.000 ®ång.
+Mua 60m th¶m ®á tr¶i nÒn s©n khÊu trị giá 1. 700.000 đồng.
+ Bæ sung d©y cê b»ng v¶i nhiÒu mµu ®­îc c¨ng treo xung quanh tr­êng sö dông trong tÊt c¶ c¸c héi thi, c¸cngµy héi, ngµy lÔ long träng cña nhµ tr­êng.
+ C¸c c©y hoa, chËu c¶nh phôc vô cho viÖc t¹o s©n khÊu.
+ Mua bæ sung trang phôc biÓu diÔn VN: 15 bé yÕm ®á, v¸y ®ôp ®en, 12 bé yÕm hång, quÇn vµng, 06 chiÕc ¸o bµ ba céc tay mµu vµng.
+May 1 con tr©u v¶i  mµu ghi trÞ gi¸ 2. 700. 000 ®ång.
+ Mua bæ sung 16 ®«i giầy móa cho trÎ.
+ Bæ sung trang phôc thÓ dôc thÓ theo: 03 bé thÓ thao mµu tr¾ng cho c«. 20 bé ®ång diÔn thÓ dôc cho ch¸u. 
+ Mua dông cô tËp thÓ dôc: 21 qu¶ bãng to, 11 chiÕc « ®Ó trÎ tËp ®ång diÔn TD.
+ Bæ sung c¸c lo¹i dông cô ©m nh¹c cho c¸c nhãm líp: x¾c x«, song loan, trèng…
Ngoµi trang thiÕt bÞ, ®å dïng tr­êng ®Çu t­, gi¸o viªn trong tr­êng tÝch cùc s­u tÇm, tËn dông nguyÖn liÖu cò nh­ c¸c ho¹ b¸o, c¸c lo¹i giÊy bäc quµ, giÊy gãi hoa, b×a c¸t t«ng, giÊy mµu... ®Ó lµm nh÷ng bé trang phôc tù t¹o cho trÎ biÓu diÔn thêi trang trong c¸c buæi lÔ héi.
* KÕt qu¶:
        Víi viÖc ®Çu t­ hîp lý, kÞp thêi vµ m¹nh d¹n nh­ vËy ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ©m nh¹c, gi¸o dôc thÓ chÊt, v¨n nghÖ vµ thÓ dôc thÓ thao trong nhµ tr­êng. Nhê vËy mµ c¸c ho¹t ®éng VN, TDTTcña nhµ tr­êng lu«n ®¹t ®­îc gi¶i th­ëng cao. Uy tÝn vµ chÊt l­îng cña nhµ tr­êng ®­îc n©ng lªn râ rÖt.
 

Phòng năng khiếu được trang bị đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động VN, TDTT trong nhà trường.
5. Phối kết hợp cùng các ban ngành đoàn thể địa phương, với phụ huynh học sinh để tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể  dục thể thao trong nhà trường:    
* C¸ch thùc hiÖn:
    KÕt hîp cïng Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, chóng t«i tæ chøc tuyªn truyÒn b»ng c¸c h×nh thøc:
- Tuyªn truyÒn trªn hÖ thèng truyÒn thanh cña x· vµ cña c¸c th«n víi c¸c néi dung:
+ Vai trß vµ vÞ trÝ cña cấp häc mÇm non.
+ TÇm quan träng cña c«ng t¸c ch¨m sãc, nu«i d­ìng, gi¸o dôc trÎ ë tr­êng mÇm non. §Æc biÖt lµ tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng VN, TDTT cho trÎ.
+ C¸c nhiÖm vô träng t©m trong n¨m häc tró träng tíi phong trµo “X©y dùng nhµ tr­êng v¨n hãa – Nhµ gi¸o mÉu mùc – học sinh thanh lịch”.
- Tæ chøc häp phô huynh ®Çu n¨m víi c¸c néi dung tuyªn truyÒn:
+ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ch¨m sãc, nu«i d­ìng, gi¸o dôc trÎ, kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éngVN, TDTT cña n¨m häc tr­íc.
+ ý nghÜa cña c¸c ho¹t ®éng cña bÐ ë tr­êng mÇm non liªn quan ®Õn sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña trÎ. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng VN, TDTT.
+ Th«ng qua néi dung quy chÕ phèi hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng, yªu cÇu phô huynh ký cam kÕt.
+ Th«ng qua c¸c nhiÖm vô träng t©m trong n¨m häc, ®i s©u ph©n tÝch tuyªn truyÒn nhiÖm vô “X©y dùng nhµ tr­êng v¨n hãa – Nhµ gi¸o mÉu mùc – Häc sinh thanh lÞch”.
+ VËn ®éng phô huynh ®ãng gãp tù nguyÖn ngoµi c¸c kho¶n quy ®Þnh ®Ó cïng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng VN, TDTT cho trÎ.
 + Tuyªn truyÒn phô huynh gãp nhÆt nguyªn liÖu, c¸c lo¹i vá hép, giÊy b¸o, giÊy gãi quµ c¸c lo¹i ®Ó lµm thªm ®å dïng ©m nh¹c, trang phôc s¸ng t¹o phôc vô cho trÎ tham gia biÓu diÔn.
+ §Ó c¸c tiÕt môc tham gia biÓu diÔn ®¹t kÕt qu¶ cÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ cña gia ®×nh. H­íng dÉn phô huynh gióp trÎ tËp luyÖn t¹i nhµ c¸c bµi h¸t, bµi th¬ trÎ ®· ®­îc d¹y trªn líp.
          Tæ chøc c¸c buæi häp phô huynh gi÷a n¨m, cuèi n¨m ®Ó b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c ch¨m sãc, nu«i d­ìng, gi¸o dôc trÎ vµ kÕt qu¶ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng VN, TDTT cho trÎ.
- X©y dùng c¸c gãc tuyªn truyÒn chung cña nhµ tr­êng víi c¸c néi dung:
+ X©y dùng c¸c néi dung ë b¶ng tin theo tõng thêi ®iÓm.
+ Trang bÞ hÖ thèng c¸c biÓu b¶ng, pan« ¸p phÝch cã néi dung liªn quan ®Õn chñ ®Ò n¨m häc vµ c¸c cuéc vËn ®éng, c¸c phong trµo thi ®ua, c¸c ngµy héi ngµy lÔ trong nhµ tr­êng.
+ D¸n ¶nh cña c¸c ho¹t ®éng, c¸c héi thi cña nhµ tr­êng.
- Ngoµi ra, BGH chóng t«i ®·:     
 +  Tæ chøc héi nghÞ c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn ®Çu n¨m: BGH trùc tiÕp trao ®æi ®Ó l·nh ®¹o §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, héi cha mÑ häc sinh hiÓu râ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng VN, TDTT cho trÎ vµ ®Ó viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®ã ®¹t kÕt qu¶ tèt th× cÇn cã sù quan t©m ®Çu t­ nh­ thÕ nµo?
+ Tæ chøc tèt c¸c héi thi trong n¨m häc mêi phô huynh ®Õn dù.
+ Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng v¨n hãa, v¨n nghÖ ë tr­êng, tham gia biÓu diÔn, giao l­u víi c¸c ®oµn thÓ ë ®Þa ph­¬ng tæ chøc.
+ Tæ chøc tèt c¸c ngµy héi, ngµy lÔ ë tr­êng trong n¨m häc nh­ ngµy: Khai gi¶ng n¨m häc, tÕt trung thu, ngµy 20/11, ngµy TÕt Noel, ngµy 8/3, ngµy 1/6, ngµy tæng kÕt n¨m häc. Mêi l·nh ®¹o x·, l·nh ®¹o th«n vµ phô huynh ®Õn dù.
* KÕt qu¶:
- Phô huynh ®· quyªn gãp ñng hé cho nhµ tr­êng:
+ Lµm sµn gç phßng n¨ng khiÕu víi diÖn tÝch 70m2 víi tæng sè tiÒn lµ 19 triÖu ®ång.
+  9/9 líp cã ®ñ tivi, ®Çu ®Üa, bµn Kidmart, l¾p ®iÒu hßa cho trÎ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho trÎ tham gia häc c¸c ho¹t ®éng GDAN vµ GDTC.
+ Hç trî ñng hé mua quµ trung thu, quµ Noel, quµ TÕt 1/6 cho 100% c¸c ch¸u trong trường trị giá 10.000 đồng/cháu..
- UBND x· vµ l·nh ®¹o c¸c th«n, c¸c hîp t¸c x· hç trî tæ chøc tÕt Trung thu, 1/6 cho c¸c ch¸u hµng n¨m tõ 5 - 6 triÖu ®ång/®ît.
- §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· ñng hé kinh phÝ hµng n¨m tæ chøc r»m Trung thu vµ 1/6 cho trÎ.
- Héi khuyÕn häc khen th­ëng cho c¸c ch¸u qua c¸c héi thi ®¹t gi¶i cao.
- UBND x· Tam HiÖp hç trî mua hÖ  thèng loa ®µi, ®Çu Karaoke vi tÝnh, dµn ©m ly cho phßng H§SP trÞ gi¸ 45 triÖu ®ång.
- L·nh ®¹o th«n Tùu LiÖt tÆng nhµ tr­êng 1 chiÕc trèng da to ®Ó sö dông trong ngµy khai gi¶ng, khi tæ chức ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian - trÞ gi¸ 2.000.000 ®ång.

Mâm cỗ và những món quà của Nhà trường kết hợp cùng Hội CMHS tặng cho các cháu nhân dịp Tết Trung thu năm 2010.

Ông già Noel và công chúa Tuyết tặng quà của Nhà trường kết hợp cùng
Hội CMHS  dành cho các cháu nhân dịp Lễ Noel và năm mới 2011.
 
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
* Tập thể nhà trường:
- Trường tiên tiến xuất sắc Thể dục thể thao cấp Thành phố.
- Hội thao Ngành Giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Trì tổ chức: đạt giải Nhất môn cờ tường.
- Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng: Cô giáo Trần Thị Thanh Nga đạt giải Nhất cấp học mầm non Huyện Thanh Trì, giải Nhất toàn Huyện và đạt giải xử lý tình huông ứng xử hay nhất cấp Thành phố.
 

Đ/c Nguyễn Văn Hoàn – Trưởng phòng GD & ĐT Huyện TT trao giải nhất cho cô giáo Trần Thị Thanh Nga trong hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”
cấp học Mầm non Huyện. (Ngày 14/02/2011).

Đ/c Nguyễn T.  Thanh Bình – Tổ trưởng tổ MN phòng GD & ĐT Huyện TT chúc mừng cô giáo Trần T. Thanh Nga đạt giải ứng xử hay nhất trong hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” Cấp TP năm học 2010 - 2011.
 
- Hội thi Giai điệu tuổi hồng do ngành Giáo dục huyện tổ chức: Đạt giải Nhất.

Tiết mục "Cánh đồng tuổi thơ" đạt giải Nhất hội thi "Giai điệu tuổi hồng" ngành GD & ĐT Huyện Thanh Trì năm học 2010 - 2011.
- Hội khỏe măng non cấp Huyện: Giải Nhì toàn đoàn, Đạt giải ba Đồng diễn TD.
 

Các cháu tham gia thi “Hội khỏe măng non” cấp học Mầm non Huyện TT và đạt giải Ba dồng diễn, giải Nhì toàn đoàn.
- Tiết mục “Lung linh mai vàng” do các cô giáo biểu diễn đã đạt Huy chương vàng cấp Thành phố và huy chương bạc cấp Quốc gia hội thi văn nghệ quần chúng không chuyên. Và tiết mục này đã được chọn biểu diễn trong liên hoan văn nghệ các nước Asean tại công viên nước Hồ Tây.
- Đội văn nghệ của nhà trường được đánh giá rất cao và đã đi tham gia biểu diễn phục vụ rất nhiều hội nghị của Huyện, Xã:
+ Tiết mục “Lung linh mai vàng” được chọn biểu diễn tại Đại hội Đảng Huyện Thanh Trì lần thứ 22 vừa qua.
+ Tiết mục hát, múa minh hoạ "Việt Nam gấm hoa" do các cô giáo biểu diễn đã tham gia buổi biểu diễn nghệ thuật ngoài trời kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM do Huyện đoàn tổ chức vào ngày 22/03/2011.
+ Tiết mục “Vo gạo thổi cơm” của các cháu được biểu diễn tại lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  20/11/2010 của Phòng GD & ĐT Huyện Thanh Trì.
+ Đội văn nghệ của nhà trường đã tham gia biểu diễn Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày ngày thành lập Đoàn TNCSHCM do Đoàn xã tổ chức vào ngày 26/03/2011.
+ Tham gia biểu diễn biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội phụ nữ xã Tam Hiệp nhiệm kỳ 2011 – 2016 ngày 21/4/2011.
+ Tiết mục “Liên khúc đồng dao” do các cháu biểu diễn được tham gia hội nghị
“ Tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi, Nhân viên nuôi dưỡng, kế toán giỏi cấp huyện” năm học 2010 – 2011 vào ngày 19/05/2011 sắp tới.
- Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường đã thu hút được rất nhiều phụ huynh đến đăng ký cho con học tại trường, năm học này tổng số học sinh toàn trường là 445 cháu, tăng 100 cháu so với năm học trước.
* Giáo viên, nhân viên:
- Tham gia vào các hoạt động VN, TDTT giúp giáo viên nâng cao khả năng ca hát, kỹ năng múa cho bản than. Đồng thời kỹ năng tổ chức các trò chơi, các hoạt động giáo dục âm nhạc, giáo dục thể chất cho trẻ của giáo viên cũng được củng cố. Qua đó chất lượng giáo dục của nhà trường cũng được nâng lên rõ rệt.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên khoe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng nổ hơn rất nhiều.
- Tạo ra được một tập thể đoàn kết, nhất trí, yêu cuộc sống, hăng say làm việc và nhiệt tình cống hiến cho các phong trào của nhà trường.
* Học sinh:
- Tham gia vào các hoạt động VHVN, TDTT giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tích cực tham gia các hoạt động. Qua đó kỹ năng sống, kĩ năng ứng xử; thói quen và kĩ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng hoạt động xã hội, thói quen rèn luyện sức khỏe, ý thức tự bảo vệ bản thân của trẻ được hình thành và phát triển.
- Trẻ vui vẻ, phấn khởi, hào hứng hơn trong học tập, yêu cuộc sống, yêu bạn bè, cô giáo, thích được đến trường, đến lớp.
- Phát triển nhân cách toàn diện, tạo tiền đề cho trẻ học bước vào trường tiểu học.
* Phụ huynh:
 - Phấn khởi, ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động VHVN, TDTT của nhà trường ngày càng phát triển hơn.
 - Tin tưởng gửi con em vào học tại trường ngày một đông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KẾT LUẬN
        Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo có vị trí hết sức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó không chỉ đúng với Việt nam mà nó là xu hướng tất yếu của thời đại.
       Vai trò của mỗi cán bộ quản lý trong giai đoạn mới hết sức nặng nề, nhưng cũng thật vinh quang, đòi hỏi phải luôn vận động và sáng tạo trong việc cải tiến công tác quản lý quá trình dạy học cũng như chỉ đạo các hoạt động đoàn thể trong nhà trường.
        Với những biện pháp mà tôi đã thực hiện để chỉ đạo các hoạt động VN, TDTT trong trường chúng tôi, chất lượng các hoạt động đó đã được nâng lên rõ rệt, đã đạt được những kết quả rất cao. Qua đề tài này, một lần nữa tôi muốn khẳng định: Việc tổ chức, chỉ đạo tốt các hoạt động VN, TDTT trong nhà trường là vô cùng cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
* Để chỉ đạo các hoạt động VN, TDTT trong trường Mầm non thành công, tôi rút ra một số vấn đề sau:
- Phải luôn có sự thống nhất cao trong BGH, Ban chấp hành công đoàn nhà trường bởi đây là hoạt động cần có sự đầu tư về công sức, thời gian và kinh phí.
- Người quản lý phải thực sự say mê, có tâm huyết với các hoạt động VN, TDTT và luôn tìm tòi, sáng tạo để đổi mới, nâng cao sự chỉ đạo các hoạt động này đạt kết quả.
- Phải kích thích được lòng say mê nghệ thuật, hăng hái tham gia tập luyện thể dục thể thao trong tập thể giáo viên, nhân viên.
- Ban văn nghệ nhà trường phải năng động, sáng tạo và nhiệt tình.
- Huy động nguồn lực tài chính từ nhiều phía: Nhà trường, Công đoàn, vận động phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể địa phương…
          Trên đây là “ Một số kinh nghiệm chỉ đạo các hoạt động Văn nghệ, Thể dục thể thao trong trường mầm non” của bản thân tôi. Đề tài đã khẳng định một số vấn đề có tính khoa học và thực tiễn trong quản lí, song không thể tránh khỏi một số hạn chế và thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, bổ sung của các cấp lãnh đạo, các chị em đồng nghiệp để bản sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
                                   Tôi xin chân thành cảm ơn!                               
                                                       Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011.
                                                                             Người viết
 
 
 
                                                                        An Thị Bích Đào                      
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn